کمیته علمی
حسن ملکی
دبیر کمیته علمی
استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: malaki.cu [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
مصطفی قادری
دبیر اجرایی
دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: atu.ac.ir/
پست الکترونیکی: m.ghaderi [at] atu.ac.ir
کمیته علمی
دکتر آبتین حیدرزاده
عضو کمیته علمی
دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
و رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی
وزارت بهداشت،درمان و آموزش علوم پزشکی
وب سایت: www.sanjeshp.ir
پست الکترونیکی: heidarzadeh [at] gums.ac.ir
دکتر غلامرضا یادگارزاده
عضو کمیته علمی
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: yadegarzadeh [at] gmail.com
دکتر نصراله آبادانیان
عضو کمیته علمی
شهردار منطقه 11 تهران
دکترای معماری و شهرسازی
وب سایت: www.tehran.ir
پست الکترونیکی: csia [at] atu.ac.ir
مقصود فراستخواه
عضو کمیته علمی
استاد گروه برنامه ریزی آموزش عالی،
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
پست الکترونیکی: m_farasatkhah [at] irphe.ir
دکتر علیرضا صادقی
عضو کمیته علمی
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: sadeghi.edu [at] gmail.com
دکتر محبوبه خسروی
عضو کمیته علمی
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: m.khosravi [at] atu.ac.ir
دکتر علی محبی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
پست الکترونیکی: mohebbiarr [at] yahoo.com
دکتر علیرضا عراقیه
عضو کمیته علمی
سرپرست اداره کل پژوهش و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: araghieh [at] iiau.ac.ir
دکتر بهرام بیات
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه امنیت ملی دانشگاه دفاع ملی
پست الکترونیکی: bahram.bayat [at] gmail.com
دکتر رشید احمد رش
عضو کمیته علمی
استادیار رشته جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: rahmadrash76 [at] yahoo.com
دکتر نیلوفر مرتضی نژاد
عضو کمیته علمی
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد ارومیه
پست الکترونیکی: n.mortazanejad [at] gmail.com
دکتر مریم براتعلی
عضو کمیته علمی
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
پست الکترونیکی: baratali_540_1359 [at] yahoo.com
دکتر عباس معدندار
عضو کمیته علمی
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: arani.a [at] lu.ac.ir
دکتر مرتضی کرمی
عضو کمیته علمی
دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: m.karami [at] um. ac. ir