1. به شرکت کنندگان آزاد به شرط ارایه کارت شناسایی یا معرفی نامه گواهی شرکت در همایش اعطا می شود.
2. حضور کلیه اساتید، دانشجویان و پزوهشگران دانشگاهی در همایش برنامه درسی ومسایل اجتماعی آزاد است.
به اطلاع مشارکت کنندگان در همایش برنامه درسی و مسایل اجتماعی می رساند که پس از ورود به دانشگاه علامه طباطبائی، ساختمان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی را از کروکی و تابلوهای دانشگاه دنبال کنند.
3. تمدید مهلت ارسال مقاله کامل تا 10 بهمن ماه 98
به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند مهلت ارسال مقالات کامل تا دهم بهمن ماه 98 تمدید شده است. لطفا مقالات را صرفا به این ایمیل ارسال فرمائید:
csia@atu.ac.ir