به شرکت کنندگان آزاد به شرط ارایه کارت شناسایی یا معرفی نامه گواهی شرکت در همایش اعطا می شود.
1398-11-06

به شرکت کنندگان آزاد اعم از معلمان، دانشجویان و پژوهشگران در صورت ارایه کارت شناسایی یا معرفی نامه گواهی شرکت در همایش اعطا می گردد. ژتون ناهار و بسته همایش فقط به دارندگان مقالات داده می شود.