گفت و گو و تبادل نظر متخصصان میان رشته ای دربارۀ تبیین و بازنمایی مسایل اجتماعی در برنامه های درسی آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور