برنامه های درسی در هزاره سوم آینۀ مسایل اجتماعی هستند. مدرسه جامعه کوچکی است که کودکان در آن آمادۀ زندگی نمی شوند بلکه زندگی می کنند. لذا حل مسایل اجتماعی از طریق برنامه های درسی مدارس نوعی غایت بلندمدت و استراتژیک در جهان امروز محسوب می شود. برنامه درسی برای حل مسایل اجتماعی قایم به ذات نیست و باید با متخصصان بین رشته ای وارد گفت و گو شد. پزشکان اجتماعی، جامعه شناسان، متخصصان برنامه ریزی شهری و بسیاری از تخصصها باید گرد هم آیند تا بتوان دریچه ای به حل مسایل اجتماعی از طریق برنامه های درسی مدارس گشود. با این مقصود اولین همایش ملی برنامه درسی و مسایل اجتماعی در سی بهمن ماه 1398 در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود. در همین جا از همۀ اندیشمندان و صاحب نظران مطالعات برنامه درسی و سایر رشته های مرتبط با مسایل اجتماعی دعوت می کنیم که با حضور در این همایش گام مهمی برای حل مشکلات و بحرانهای جدید در نسل های آیندۀ کودکان و جوانان ایرانی بردارند.