کمیته علمی

حسن ملکی

حسن ملکی

دبیر کمیته علمی
malaki.cuyahoo.com
استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر آبتین حیدرزاده

دکتر آبتین حیدرزاده

عضو کمیته علمی
heidarzadehgums.ac.ir
دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
و رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی
وزارت بهداشت،درمان و آموزش علوم پزشکی
دکتر غلامرضا یادگارزاده

دکتر غلامرضا یادگارزاده

عضو کمیته علمی
yadegarzadehgmail.com
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر نصراله آبادانیان

دکتر نصراله آبادانیان

عضو کمیته علمی
csiaatu.ac.ir
شهردار منطقه 11 تهران
دکترای معماری و شهرسازی
مقصود فراستخواه

مقصود فراستخواه

عضو کمیته علمی
m_farasatkhahirphe.ir
استاد گروه برنامه ریزی آموزش عالی،
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر علیرضا صادقی

دکتر علیرضا صادقی

عضو کمیته علمی
sadeghi.edugmail.com
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محبوبه خسروی

دکتر محبوبه خسروی

عضو کمیته علمی
m.khosraviatu.ac.ir
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر علی محبی

دکتر علی محبی

عضو کمیته علمی
mohebbiarryahoo.com
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
دکتر علیرضا عراقیه

دکتر علیرضا عراقیه

عضو کمیته علمی
araghiehiiau.ac.ir
سرپرست اداره کل پژوهش و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بهرام بیات

دکتر بهرام بیات

عضو کمیته علمی
bahram.bayatgmail.com
دانشیار گروه امنیت ملی دانشگاه دفاع ملی
دکتر رشید احمد رش

دکتر رشید احمد رش

عضو کمیته علمی
rahmadrash76yahoo.com
استادیار رشته جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان
دکتر نیلوفر مرتضی نژاد

دکتر نیلوفر مرتضی نژاد

عضو کمیته علمی
n.mortazanejadgmail.com
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد ارومیه
دکتر مریم براتعلی

دکتر مریم براتعلی

عضو کمیته علمی
baratali_540_1359yahoo.com
استادیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دکتر عباس معدندار

دکتر عباس معدندار

عضو کمیته علمی
arani.alu.ac.ir
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان
دکتر مرتضی کرمی

دکتر مرتضی کرمی

عضو کمیته علمی
m.karami um. ac. ir
دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته اجرایی

مصطفی قادری

مصطفی قادری

دبیر اجرایی
m.ghaderiatu.ac.ir
دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی