همایش ملی

برنامه درسی  و مسایل اجتماعی

چهارشنبه 30 بهمن ماه 1398

دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-10-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1398-10-29
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1398-10-29
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1398-10-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-10-29
تاریخ شروع همایش
1398-11-30
تاریخ پایان همایش
1398-11-30

هدف همایش

گفت و گوی متخصصان میان رشته ای دربارۀ بازنمایی مسایل اجتماعی در برنامه های درسی کشور

 

متخصصانی از رشته های پزشکی اجتماعی، شهرسازی، بهداشت، پژوهشگری فرهنگی،جامعه شناسی، امنیت ملی و پلیس در حلقه متخصصان برنامه درسی کشور به گفت و گو خواهند پرداخت.دانشگاه علامه طبطبائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، سالن آمفی تئاتر

حمایت کنندگان

login