حضور کلیه اساتید، دانشجویان و پزوهشگران دانشگاهی در همایش برنامه درسی ومسایل اجتماعی آزاد است.
05 بهمن 1398
حضور کلیه اساتید، دانشجویان و پزوهشگران دانشگاهی در همایش برنامه درسی ومسایل اجتماعی آزاد است.

کروکی دانشگاه علامه طباطبائی : 13 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، سالن آمفی تئاتر

login